TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Ny karaba telo dia hateloana. Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 43.47 MBytes

Izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo: Quelques corrections et mises-à-jour ont été effectuées pour rendre plus facile la compréhension et la lecture. Dia hoy izy ireo indray: Amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika. Hira Katolika – Catholic songs.

Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Tsy ahy izany; Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan’i Farao.

Applications – Katolika Malagasy

Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao. Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho. Efa nifindra niala teto izy: Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina. Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia pff maty tokoa. Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

  TÉLÉCHARGER CANON AVICENNE GRATUITEMENT

Downloads – Katolika Malagasy

Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah.

baiboly katolika pdf

Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.

Fihirana Katolika

Misia mazava; dia nisy mazava. Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. Bible en Français Louis Segond. Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va?

Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka? Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy.

Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany.

Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Inona izao nataonao taminay izao? Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho: Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy.

  TÉLÉCHARGER IZISPOT 4.8 GRATUIT

Applications

Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao. Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin’ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any; ary hampahoriny efa-jato taona izy.

Chapitre baibol 1 Ary Jakoba dia nanopy ny masony ka nahatazana fa indro tamy Esao, mitondra efa-jato lahy. Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy aho.

Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Tsy azonay hatao izany, raha pxf efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka hakodian’ny olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay.

Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana katopika nofiny.

baiboly katolika pdf

Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Indro, mbola antoandrobe ny andro, ka tsy mbola mby amin’ny fotoana famoriana ny omby aman’ondry; ampisotroy ny ondry aman’osy, katoliika andeha, andraso.

work_outlinePosted in Bureau